Rank 01 – VAISHNAV M A

Rank 02 – GOVIND KRISHNA

Rank 03 – SHERIN CYRIAC